معرفی معاونین گذشته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- اولین معاون آموزشی و دانشجویی

 دکتر عباس تقوائی

مهندس جعفر قلی راهب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- دومین معاون آموزشی و دانشجویی

دکتر طیب پوررضا

دکتر آپتین راه نورد

-

دکتر هادی متضرع

دکتر سید نورالدین جعفری

 دکتر طیب پوورضا

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان