روسای پیشین

    مهندس یوسف باقری - موسس و اولین رئیس واحد

   دکتر مهرداد نصری تجن - دومین رئیس واحد

   دکتر شهرام قنبری - سومین رئیس واحد

  دکتر کیوان صائب - چهارمین رئیس واحد

    دکتر امیرحسین فیروزان - پنجمین رئیس واحد

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان