تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98- 1397

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN