زمان جلسه دفاع پایان نامه - گروه مکانیک


جلسه دفاع دانشجویان گروه مکانیک


(آقایان فرداد نژند و مازیار رضایی پور) در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۵ ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح در سایت ۳، واقع در طبقه چهارم دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN