02:02 دوشنبه 1398/07/29

معرفی معاونین گذشته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- اولین معاون آموزشی و دانشجویی

 عباس تقوائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- دومین معاون آموزشی و دانشجویی

مهندس طیب پوررضا

دکتر آپتین راه نورد

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود