22:19 دوشنبه 1397/09/19

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- معاونت پژوهشی و فناوری

راوک پورجعفر

رئیس اداره پژوهش و فناوری

تلفن:5244411-0142

داخلی 106

 

 انسیه جمال نیکوئی

کارشناس پژوهش

تلفن:5244411-0142

داخلی 106

 

 سیده مریم پورعباس

کارشناس پژوهش و آموزش نیروی انسانی

تلفن:5244411-0142

داخلی 106

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود