13:59 شنبه 1397/11/27

معاونت پژوهشی و فناوری

 -

انسیه جمال نیکوئی

کارشناس امور پژوهشی- مسئول امور پایان نامه ها- کارشناس آمار و اطلاعات

تلفن:42564411-013

داخلی 106

 

-

 سیده مریم پورعباس

کارشناس ارزیابی عملکرد و توانمندی

تلفن:42564411-013

داخلی 106

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود