05:26 دوشنبه 1396/05/30

معماری

 

 

راستی پورجعفر چافجیری

مدیرگروه معماری

 

-

آسیه حسینی رودپشتی

کارشناس گروه معماری

تلفن: 42544411-013

داخلی 122

 

چارت گروه معماری

چارت کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي معماري

چارت کارشناسی پیوسته مهندسی معماري

چارت کارشناسی پیوسته معماری-جدید

چارت کاردانی پیوسته معماري

چارت کاردانی ناپیوسته معماري

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود