15:01 جمعه 1395/12/06

معاونت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- معاونت آموزشی و دانشجویی

 

 دکتر آپتین راه نورد

معاونت آموزشی و دانشجویی

 شماره تماس:13-5244411 0142

داخلی: 109

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=xKFYqS8AAAAJ&hl=en

 

   "مشخصات فردی، تحصیلی و تجربی"

 نام و نام خانوادگی: آپتین راه نورد                                                

 تاریخ تولد: 1351/11/06

 عضو هیات علمی گروه کشاورزی-محیط زیست و منابع طبیعی واحد تنکابن از سال 1381 تاکنون.

 مشخصات تحصیلی و تجربی :

 کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات از سال 1370-1374 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

 کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- زراعت از 1374 تا 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان فارس.

 دکتری: مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی از 1387 تا 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

 

مقالات و همایش های داخلی:

 1- بهترین مدیریت برداشت در کلزا، 1382، ماهنامه صنعت روغن نباتی دانه های روغنی. شمارۀ12 ، علمی- خبری.

 2- مدیریت عناصر پر نیاز در کلزا،1382 ، نخستین همایش تحقیق وتوسعۀ کشت کلزا،گرگان.

 3- مدیریت عناصرکم نیاز در کلزا،1382 ، نخستین همایش تحقیق وتوسعۀ کشت کلزا،گرگان.

 4- چالشها و رهیافتهای تولید و توسعۀ علم در در بخش کشاورزی، 1383 ، کنگرۀ نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 5- ضرورت توجه به نقش وجایگاه کشاورزی در اشتغال مولد جوانان، 1383، همایش علمی –پژوهشی بهداشت ، جوان و توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 6- مطالعۀ جوانه زنی بذور شابیزک Atropa belladonna    ، 1383،دومین همایش گیاهان دارویی ، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه شاهد.

 7- مروری بر اثرات محیطی سموم دفع آفات بر محیط زیست ، 1384 ،  همایش علمی –پژوهشی بهداشت ، محیط زیست و توسعۀ پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 8- مروری بر آلودگی های آبی جهان ، 1384 ، همایش علمی –پژوهشی بهداشت ، محیط زیست و توسعۀ پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 9- بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود ازته بر میزان عملکرد ، پروتئین و مقدار تجمع نیترات در علوفۀ دو رقم ذرت، 1377، پنجمین کنگرۀ زراعت و اصلاح نباتات ایران.

 10- اندازه گیری کمّّّّّّّّّّّّی ترکیب  Artemisinin در عصارۀ گیاه گندواش Artemisia annua  L.  در غرب مازندران،1385، همایش گیاهان دارویی در پزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 11- گیاهان زینتی یا گیاهان دارویی،1385، همایش گیاهان دارویی در پزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 12- نگرشی بر تاریخچۀ طب گیاهی،1385، همایش گیاهان دارویی در پزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 13- بررسی و ارزیابی ارزش غذایی و دارویی مرکبات، 1385، همایش گیاهان دارویی در پزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

 14-شناسایی و جمع آوری تیپ های مختلف  نر کیوی موجود در باغهای شمال ایران،1386،پنجمین کنگره باغبانی ایران.دانشگاه شیراز.

 15-بررسی اثرات توام پایه و روشهای مختلف  تحریک در سرعت رشد پیوندک پرتقال تامسون ناول،1386، پنجمین کنگره باغبانی ایران.دانشگاه شیراز.

 16-بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه ناترک(Dodonea viscose   L.)،1387،اولین همایش ملی  زیست شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور،مرکز تالش،23-25 مرداد.

 17- بررسی زباله و فاضلاب تولیدی پلاژ ساحلی شهرداری، مقایسه آن با شهر رامسر  ونقش توریسم در افزایش آلودگی های سواحل منطقه.اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی،1392.

 

کنگره و مقالات خارجی:

 1- In vitro Propagation of Cupresus semperviren Grown in Guilan , IRAN.XVII                         International Botanical Congress , 2005, Austria.

 2- Study on the Allelopathic Potential of Burparsly seed Extracts Collected from Roudbar , IRAN. XVII  International Botanical Congress, 2005, Austria.

 3- Allelopathic Effect of Artemisia on Seed Germination and Growth Barley and Agropyron . XVII  International Botanical Congress , 2005, Austria.

 4- Influence of Environmental Factors in Seed Germination of Salvia sclarea under Laboratory Conditions. XVII  International Botanical Congress , 2005, Austria.

 5-Study of the Allelopathic Potential of Extracts  of  Azadirachta Indica (Neem). © 2008 Science Publications. On Line Journal of Biological Sciences 8 (3): 57-61, 2008. ISSN 1608-4217

  6-Study of Effect Non chemical method, Soil Solarization, on the Control of Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) and Yield Improvement of muskmelon ( [Cantaloupe] -Cucumis melo reticulatus) Grown in Greenhouse. International Journal of Natural and Engineering Sciences 3 (1): 01-04, 2009.ISSN: 1307-1149, www.nobel.gen.tr

  7-Study of Respond Seeds Wheat (Triticum aestivum) to Osmotic Priming, Temperatures and Local Seed Masses. Botany Research International 2 (2): 69-73, 2009.ISSN 1995-8951.© IDOSI Publications, 2009.

  8-Studies on the effect of fertilizer application and crop rotation on the weed infested fields in Iran. Journal of Agricultural Technology 2009, V.5(1): 41-50.

  9-Responds of Mouse Barley (Hordeum Murinum) Seeds to Osmotic Priming, Temperatures and Local Seed Masses. Botany Research International 2 (3): 169-173, 2009. ISSN 1995-8951.© IDOSI Publications.

  10-Study Importance of Sowing Date and Plant Density Affect on Black Cumin (Cuminum carvi) Yield. Botany Research International 2 (2): 94-98, 2009

 ISSN 1995-8951.© IDOSI Publications, 2009.

  11-Study of sowing date and plant density affect on Black Cumin (Cuminum carvi ) yield, in Iran. Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online. 3/1 (2010) 23-27

  12-The effect of plant-density and sowing-date on yield of Basil(Ocimum basilicum L.) In Iran. Journal of Agricultural Technology 2009 Vol.5(2): 413-422.

  13-Analogy potential effects of planting methods and tank mixed herbicides on wheat yield and weed populations. Journal of Agricultural Technology 2009 Vol.5(2): 391-403.

 14-Investigation of the most important secondary metabolites of St. John’s wort

 (Hypericum perforatum L.) in Caspian climate. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2).

   15-   Assessing Genetic Variation of Dog Rose(Rosa Canina L.) in Caspian climate. BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, June 2013.

  16-Evaluation of biochemical compounds Rosa cannia L. in North of Iran (Ramsar and Tonekabon Heights). Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 7(45), pp. 3319-3324, 3 December, 2013.

  17-Study of variation of biochemical components in Hypericum perforatom L. grown in North of Iran. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(3), pp. 366-372, 23 January, 2012.

                                                 

  تألیفات :

 1- دستورکار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2- دستوركار آزمايشگاه رابطه آب و خاک و گیاه، 3- دستوركار آزمايشگاه گیاهشناسی، 8- جزوه رابطه آب و خاک و گیاه 4-جزوه روشهای تکثیر و پرورش گیاهان دارویی5- جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی 6- جزوه آمار، احتمالات و طرحهای آماری7- جزوه حفاظت خاک 8-جزوه زراعت گیاهان دارویی 1 و 2.   

 

 سوابق اجرایی :

 1-عضو فعال بسیج از سال 1381.

 2- راه اندازی مزرعه و آزمایشگاه گیاهان دارویی واحد تنکابن در سال 1384.

 3- مدیر گروه کارشناسی رشته های گیاهان دارویی ومحیط زیست از سال 1384به مدت 3 سال.

 4- دبیر علمی همایش علمی-پژوهشی گیاهان دارویی در پزشکی در سال 1385.

 5- مسئول دفتر ارتباط با صنعت از سال 1386 به مدت 2 سال.

 6- نماینده دانشگاه به عنوان رابط پژوهش حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در استانداری مازندران از 1387 تاکنون.

 7- کارشناس فنی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال 1387.

 8- خزانه دار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع مازندران، شعبه تنکابن از سال 1390 تاکنون.

 9- مسئول ستاد اسکان اولین همایش سراسری تشکلهای اسلامی- سیاسی اساتید در سال 1392.

 10- مدیر آموزش از سال 1392 به مدت یکسال.

 11- کارشناس خبره زراعت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از 1388 تاکنون.

 12-استاد راهنمای 5 رساله کارشناسی ارشد ، 8  مشاور و 12 داور رساله کارشناسی ارشد.

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

ورود یا ثبت نام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود