زمان تحویل پروژه استاد رحیمی و استاد کاظمی

زمان تحویل پروژه دروس استاد رحيمي و استاد کاظمی به روز شنبه مورخ 97/11/6 ساعت ٩ الي ١١ تغيير يافت.